Nieuwe waterregisseur waterketen

19 mei 2020

Wessel Rothstegge

Nieuwe Waterregisseur Wessel Rothstegge
Met veel plezier introduceren we u onze nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. We zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Reactie Rothstegge
“Ik ben verheugd met mijn nieuwe rol als waterregisseur. Dat alle partijen het Waterakkoord hebben ondertekend, geeft aan dat men vertrouwen in de waterketen heeft. Samenwerking is een sleutelwoord binnen de waterketen; afgelopen jaren was samenwerking ook een sleutelbegrip om het Forum Groningen te realiseren. Ik zal deze ervaring meenemen en gebruiken om de nieuwe fase waarin de waterketen komt mede vorm te geven.
Voordat ik bij de gemeente Groningen werkzaam was, werkte ik voor diverse noordelijke gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland. Hierdoor voel ik mij veel meer een noorderling dan een Groninger. Zodra de coronamaatregelen eindigen, ga ik zo snel mogelijk alle gemeenten en andere betrokken organisaties bezoeken.”

Nieuwe thema’s
Door de ondertekening van een verlengd Waterakkoord gaan we een volgende fase in. Daarbij zijn nieuwe thema’s zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en regionale energietransitie op het gebied van water belangrijke zaken voor de nieuwe waterregisseur. U moet daarbij denken aan het opwekken van elektriciteit op een rioolzuivering waarmee we bijvoorbeeld een zwembad kunnen verwarmen, maar ook het betrekken van onderwijs behoort tot zijn taken. Daarnaast gaat Rothstegge werken aan het versterken van de bestuurlijke samenwerking en het uitvoeren van bestaande maatregelen. Hij gaat zorg dragen voor een goed verloop binnen de netwerkorganisatie om de gewenste resultaten te bereiken.

De noordelijke waterketen
In Groningen en Noord-Drenthe werken alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samen in de waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het landelijk Bestuursakkoord Water en heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken aan de opgaven die het waterbeheer met zich meebrengt.

Ons water centraal

16 december 2019

31 oktober stond in het teken van onze verlengde overeenkomst Ons Water Centraal. Onze bestuurders en directies waren aanwezig om deze overeenkomst te tekenen.

Mapathon op Community dag Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

12 december 2019

Hunze en Aa’s heeft samen met medewerkers van GKG een Mapathon georganiseerd. Een Mapathon is een georganiseerde bijeenkomst om gegevens toe te voegen aan een OpenStreetMap. In dit geval onze Waterketenkaart. Een goede geografische kaart met achterliggende informatie is erg belangrijk voor het oplossen van vragen bij calamiteiten en ongewenste situaties.

Waterprofessionals praten bij

12 december 2019

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een fotocarrousel van de ambtelijke bijeenkomst op 26 september. In deze nieuwsbrief geven we u een indruk van de vragen die onze waterprofs toen stelden over ons verlengde akkoord Ons water centraal. De antwoorden werden gegeven door een afvaardiging van de regiegroep. De vragen met de antwoorden geven een mooie doorkijk naar 2020. Het geheel leverde een nuttige en levendige middag op.

Masterclass financiën

12 december 2019

Woensdag 30 oktober heb ik de masterclass financiën gevolgd, die werd gegeven door de bij ons allemaal bekende Diane Schepers. Leuk om van een bekende collega les te krijgen en ook lekker dichtbij, dus geen lange reistijd! Als gevolg van een zeldzaam voorkomende file op de A28 begonnen we wel ietsje later dan gepland.

Genieten van de reis

10 december 2019

Dit is mijn laatste nieuwsbrief die ik meemaak als waterregisseur. Daarom kijk ik graag even terug op mijn vijf jaren in de noordelijke waterketen.

Ons water in jouw klas in Delfzijl

27 november 2019

Op 15 november was de waterdag bij OBS ’t Zigt in Delfzijl. Het was een zeer geslaagde ochtend, waarbij wethouder Jan Menninga opging in het spel met de leerlingen.
Mooi om te zien dat de leerlingen op deze manier kennis maken met de waterketen. Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Mooier kun je het niet krijgen

21 november 2019

Een opkomst hoger dan verwacht. Ruim dertig waterprofessionals bezochten de bijeenkomst van Meten en Monitoren op 5 november bij Hunze en Aa's. Naast genodigden waren er ook betrokkenen die op eigen initiatief kwamen.

In de pers

01 november 2019

De ondertekening van Ons Water Centraal werd aangehaald in de pers. Gerda Brilleman van Waterbedrijf Groningen is geintervieuwd door RTV Noord over de bijeenkomst Zorg(en) om Water. Meten en Monitoren is vermeld in de nieuwsbrief van TMX en er is de officiële start van het Waterlab in Flevoland. We hebben deze artikelen voor u hier verzameld.

Van black box naar transparantie

08 oktober 2019

De K van kosten besparen is nog steeds belangrijk in onze Waterketen. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een Uniform rioolexploitatiemodel (UnieX) te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Data is het kloppend hart - Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

08 oktober 2019

Overheden zoeken elkaar steeds vaker op. Bij wateroverlast, duurzaamheid, leegstand, zorg en wonen heb je elkaar nodig. Het delen van data versnelt de aanpak van deze maatschappelijke opgaven. Het GKG komt hierin tegemoet en verbindt op die manier vraag en aanbod.

Meten en monitoren en standaardisatie

08 oktober 2019

“Met elkaar afspreken: zo doen we het! Investeren in zaken die voor de langere termijn wat opleveren, in plaats van ad hoc achter alles aanlopen.” Aan het woord is Robert van der Galiën, beheerder riolering in de gemeente Noordenveld. Met die woorden wil Robert duidelijk maken dat hij een groot voorstander is van het standaardiseren van de meetgegevens en communicatie met installaties voor het project Meten en Monitoren. Zodat rioleringsgegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier, per gemeente, in de centrale database bij Hunze en Aa’s komen.

Alles draait om data

08 oktober 2019

Big data, open data, data updaten, dataportaal, digitale informatie. Alles draait om data. Maar hoe zorg je er nu voor dat al die data duidelijk is voor iedereen? Belangrijk bij al deze data is dat alle organisaties dezelfde taal spreken. Die duidelijkheid is ook belangrijk bij de Regionale WaterKetenKaart.

Masterclasses voor waterprofessionals

08 oktober 2019

Binnen de waterketen willen we de k van kennis op peil houden. Daarbij is het belangrijk dat de waterprofessionals die kennis in het dagelijkse werk kunnen toepassen. Speciaal voor hun organiseren we daarom twee masterclasses:

1. Financiën en
2. Wet- en regelgeving

Waterprofessionals praten bij

08 oktober 2019

Op 26 september hebben we onze waterprofessionals bijgepraat over de verlenging van ons akkoord Ons water centraal. Na deze introductie hebben ze plaats genomen aan tafels in hun nieuwe clusters. Daar kregen ze de gelegenheid vragen te bedenken die ze later plenair voorlegden aan een forum.
Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.
Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Ongebruikte medicijnen terugdringen in oppervlaktewater

08 oktober 2019

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, deels door de vergrijzing. Een klein deel daarvan verdwijnt rechtstreeks via de gootsteen en de wc in het riool. Dat zijn ongebruikte medicijnen die inwoners op die manier wegspoelen. Met het project Bronaanpak restmedicijnen in oppervlaktewater met de naam Medischoon, willen we bereiken dat onze inwoners hun ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek of een speciaal inleverpunt.

In de media

01 oktober 2019

Afkoppelen, kansen en risico’s met anders omgaan met hemelwater in de stad.
De kwaliteit van bronnen voor drinkwater staan steeds meer onder druk. En schoon water uit de kraan kost steeds meer. Lees het in bijgaande links.

Ons water in jouw klas

17 juni 2019

Hoe staat het met Ons water in jouw klas? Het educatieproject omarmd door onze Waterketen en wat zich richt op bewustwording over watergebruik. Steeds meer basisscholen in ons gebied haken aan. Het programma is gestart in Drenthe en vervolgens rollen we het ook uit in Groningen.
Graag delen we de laatste stand van zaken.

Op de toekomst voorbereid

17 juni 2019

Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we zo weer op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking.

Ambassadeurs Meten en Monitoren

17 juni 2019

Om Meten en Monitoren goed weg te zetten in onze Waterketen is een begeleidingsgroep gestart. De deelnemers treden op als ambassadeur voor de gemeentes en de clusters. De leden zijn enthousiast en kunnen aantonen wat we doen, waar we mee bezig zijn en hebben inzicht in het werk wat gedaan moet worden. Het doel van de begeleidingsgroep is vooral gericht op richting bepalen, verwachtingen managen en kennis overbrengen.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt