Vacature waterregisseur

13 november 2019

Vacature

Waterregisseur
32 uur per week, projectduur van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 
 
In Groningen en Noord-Drenthe wordt door alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samengewerkt in het samenwerkingsverband Waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het landelijk bestuursakkoord Water en heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken aan de opgaven die het waterbeheer met zich meebrengt.

Er is de afgelopen projectperiode gewerkt aan de implementatie en uitvoering in regionale clusters. Onlangs hebben de deelnemende partijen besloten hun samenwerking te continueren voor de periode 2020 tot 2025.

Daarmee gaat die samenwerking in de Waterketen een nieuwe fase in met een Verlengd Waterakkoord. De complexiteit van de opgaven neemt toe vanwege nieuwe integrale thema's die raken aan de waterketen: invoering Omgevingswet, klimaatadaptatie en de regionale energietransitie. De Waterregisseur draagt zorg voor een goede procesgang en samenwerking tussen de onderdelen van de netwerkorganisatie zodat de gewenste resultaten worden bereikt.

Organisatie
De Waterregisseur is het gezicht van de regionale samenwerking en wordt vanuit de ketenpartners ondersteund door experts op het gebied van water. Een stuurgroep bestaande uit een vaste groep van vertegenwoordigende gemeentebestuurders vanuit de vijf clusters, de twee waterbedrijven en de twee waterschappen aangevuld met de voorzitter van het Cluster Coördinatoren Overleg stuurt de Waterregisseur aan.

Als Waterregisseur zie jij de verbanden met de politiek-bestuurlijke opgaven en heb je oog voor de noodzakelijke veranderingen, die een organisatie door moet voeren om anders te werken. Je bent in staat om betrokken partijen (bestuur, medewerkers, omgevingspartijen) en disciplines met elkaar te verbinden en te integreren. Je ziet de verbindingen tussen de bestuurslagen en de inhoudelijke thema's en weet hoe je dit praktisch moet vertalen naar een meerwaarde voor de samenwerkingspartners in de Waterketen.

Je verricht de volgende werkzaamheden
• Kerntaak is het bevorderen en bewaken - het procesmanagement- van de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen en de clustermaatregelen en regiomaatregelen, alsmede het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen dit optimaal plaatsvindt;
• Organiseert daarbij draagvlak, urgentiebesef en waar nodig doorzettingsmacht;
• Bouwt aan de ketensamenwerking, geeft niet-vrijblijvend advies en stelt voortdurend de
(veranderende) behoeftes van de samenwerkende ketenpartners vast;
• Proces- en projectmanager regionale opgaven initiëren en uitwerken projectvoorstellen en businesscases;
• Financiële administratie regiobudget: opstellen begroting en resultaat, betalingen accorderen, budgetbewaking;
• Onderhoudt contacten met relevante in- en externe organisaties binnen het vakgebied;
• Vervult de rol van secretaris van de stuurgroep Waterketen en is secretaris van het Cluster Coördinatoren Overleg.

Jouw kwaliteiten
• Netwerkvaardigheden gericht op het ontwikkelen van effectieve ketensamenwerking en allianties, het kunnen zien van kansen, weten te initiëren en te inspireren en vervolgens beweging te organiseren;
• Affiniteit met de wereld van (afval)water;
• hbo+/wo werk- en denkniveau;
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen en doorgrondt de publieke sector in het algemeen en gemeenten, waterschappen en waterbedrijven in het bijzonder;
• Ervaring met de vertaling van strategische thema's naar tactische en operationele uitvoering en andersom;
• Inspirerende representatieve en verbindende teamspeler;
• Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen.

Ons aanbod
De aanstelling wordt verstrekt vanuit één van de Samenwerkingspartners in de Waterketen, waarbij je gedetacheerd wordt bij de Vereniging van Groninger Gemeenten.

De standplaats van de waterregisseur wordt nog nader bepaald. Maar de waterregisseur is het gezicht van de regio en is daarom ook veel op pad en werkzaam in de regio.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 13 CAR-UWO. De functieomvang bedraagt 0,89 fte.
Inschaling is afhankelijk van vooropleiding en ervaring. De projectperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025. De aanstelling geldt in eerste instantie voor één jaar. Omzetting van de aanstelling voor de duur van de projectperiode is afhankelijk van het functioneren in combinatie met het bereiken van de gestelde doelen van de Waterketenpartners.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u terecht bij de voorzitter van de huidige Regiegroep, dhr. Koning, telefoon: 06 13607459

Procedure
Heb je interesse in deze vacature, dan zien we je motivatie en cv graag tegemoet. Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 17 november 2019 per e-mail gericht worden aan: secretariaat@groningergemeenten.nl o.v.v. vacature Waterregisseur.
De gesprekken zullen 's ochtends op maandag 25 november 2019 te Grootegast plaatsvinden.

Samenwerken biedt kansen

06 november 2019

 

Vanaf 2011 werken waterschappen, waterbedrijven en gemeenten uit Groningen en het noorden van Drenthe samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe. Deze samenwerking heeft veel opgeleverd. Zo is er een soort van Tomtom gemaakt waarop het hele watersysteem zichtbaar is, hebben we een regionaal monitoringssysteem ontwikkeld en is er een educatieproject voor basisscholen. Momenteel werken we eraan om restmedicijnen bij de apotheker in te leveren zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Door deze samenwerking hebben de organisaties besloten de samenwerking na 2020 te verlengen met vijf jaar.


Het doel van het samenwerkingsverband is besparen op kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Daarnaast is het uitwisselen van kennis en ervaring erg belangrijk. Dat leidde tot verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet. Zo werken alle gemeenten nu met een uniform exploitatiemodel en worden alle data eenduidig opgeslagen.


Lag de focus van de samenwerking voornamelijk op bovenstaande taken, vanaf 2020 pakt de waterketen het actuele thema klimaatverandering erbij. Zo gaan we bijvoorbeeld berekenen hoeveel regenwater het riool aankan, we gaan samen met inwoners oplossingen bedenken, we gaan kijken of we warmte uit rioolwater kunnen toepassen en we gaan kijken hoe we het vak van waterspecialist in het onderwijs kunnen promoten.


De klimaatverandering heeft als gevolg drogere en hetere periodes of juist korte hevige regenbuien. Hier moeten we met elkaar maatregelen voor nemen. Aangezien de organisaties inmiddels de samenwerking omarmen én het een gemeenschappelijke kans is, is het een logisch vervolg om de klimaatverandering ook gezamenlijk op te pakken. Met de juiste aanpak maken we het gebied gezonder en plezieriger om in te wonen en werken en is het er koeler in de zomer. Er is dan minder verdroging en we voorkomen wateroverlast.

 

Van black box naar transparantie

08 oktober 2019

De K van kosten besparen is nog steeds belangrijk in onze Waterketen. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een Uniform rioolexploitatiemodel (UnieX) te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Data is het kloppend hart - Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

08 oktober 2019

Overheden zoeken elkaar steeds vaker op. Bij wateroverlast, duurzaamheid, leegstand, zorg en wonen heb je elkaar nodig. Het delen van data versnelt de aanpak van deze maatschappelijke opgaven. Het GKG komt hierin tegemoet en verbindt op die manier vraag en aanbod.

Meten en monitoren en standaardisatie

08 oktober 2019

“Met elkaar afspreken: zo doen we het! Investeren in zaken die voor de langere termijn wat opleveren, in plaats van ad hoc achter alles aanlopen.” Aan het woord is Robert van der Galiën, beheerder riolering in de gemeente Noordenveld. Met die woorden wil Robert duidelijk maken dat hij een groot voorstander is van het standaardiseren van de meetgegevens en communicatie met installaties voor het project Meten en Monitoren. Zodat rioleringsgegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier, per gemeente, in de centrale database bij Hunze en Aa’s komen.

Alles draait om data

08 oktober 2019

Big data, open data, data updaten, dataportaal, digitale informatie. Alles draait om data. Maar hoe zorg je er nu voor dat al die data duidelijk is voor iedereen? Belangrijk bij al deze data is dat alle organisaties dezelfde taal spreken. Die duidelijkheid is ook belangrijk bij de Regionale WaterKetenKaart.

Masterclasses voor waterprofessionals

08 oktober 2019

Binnen de waterketen willen we de k van kennis op peil houden. Daarbij is het belangrijk dat de waterprofessionals die kennis in het dagelijkse werk kunnen toepassen. Speciaal voor hun organiseren we daarom twee masterclasses:

1. Financiën en
2. Wet- en regelgeving

Waterprofessionals praten bij

08 oktober 2019

Op 26 september hebben we onze waterprofessionals bijgepraat over de verlenging van ons akkoord Ons water centraal. Na deze introductie hebben ze plaats genomen aan tafels in hun nieuwe clusters. Daar kregen ze de gelegenheid vragen te bedenken die ze later plenair voorlegden aan een forum.
Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.
Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Ongebruikte medicijnen terugdringen in oppervlaktewater

08 oktober 2019

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, deels door de vergrijzing. Een klein deel daarvan verdwijnt rechtstreeks via de gootsteen en de wc in het riool. Dat zijn ongebruikte medicijnen die inwoners op die manier wegspoelen. Met het project Bronaanpak restmedicijnen in oppervlaktewater met de naam Medischoon, willen we bereiken dat onze inwoners hun ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek of een speciaal inleverpunt.

In de media

01 oktober 2019

Afkoppelen, kansen en risico’s met anders omgaan met hemelwater in de stad.
De kwaliteit van bronnen voor drinkwater staan steeds meer onder druk. En schoon water uit de kraan kost steeds meer. Lees het in bijgaande links.

Ons water in jouw klas

17 juni 2019

Hoe staat het met Ons water in jouw klas? Het educatieproject omarmd door onze Waterketen en wat zich richt op bewustwording over watergebruik. Steeds meer basisscholen in ons gebied haken aan. Het programma is gestart in Drenthe en vervolgens rollen we het ook uit in Groningen.
Graag delen we de laatste stand van zaken.

Op de toekomst voorbereid

17 juni 2019

Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we zo weer op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking.

Ambassadeurs Meten en Monitoren

17 juni 2019

Om Meten en Monitoren goed weg te zetten in onze Waterketen is een begeleidingsgroep gestart. De deelnemers treden op als ambassadeur voor de gemeentes en de clusters. De leden zijn enthousiast en kunnen aantonen wat we doen, waar we mee bezig zijn en hebben inzicht in het werk wat gedaan moet worden. Het doel van de begeleidingsgroep is vooral gericht op richting bepalen, verwachtingen managen en kennis overbrengen.

Van de regiegroep

17 juni 2019

Hieronder een samenvatting van de notulen van de regiegroep op 21 maart. Zo leest u zoal dat we op koers liggen met Ons Water Centraal en over een voorstel over instroom nieuwe medewerkers.

 

Stadspark draagt bij aan klimaatbestendige stad

17 juni 2019

Op bezoek bij Anne Helbig, voorzitter van het cluster Waterpas in de gemeente Groningen. In het mooie gebouw aan de Duinkerkenstraat vertelt Anne over aanpassingen in de wijk Grunobuurt in stad. Het mooie aan dit project is dat klimaatadaptatie is verweven met taken uit de waterketen. De Grunobuurt is nu voorbereid op de klimaatwijzigingen die voorspellen dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien.

In de Media

06 juni 2019

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol. Lees het in Binnenlands Bestuur. Verder wordt de waterketen voor iedereen.

Mijlpaal vieren

29 mei 2019

Op 16 mei vierden we een belangrijke mijlpaal. Voor de hele regio zijn namelijk alle waterkaarten gereed. Dat was wel een feestje waard. Daar hieven we het glas op en we benadrukten het samenwerken met een teambuildingsdag in Roderesch. Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.

Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Op de toekomst voorbereid

01 december 2018

Op de bestuurlijke bijeenkomst van 1 november hebben bestuurders met elkaar gesproken over de toekomst van de Waterketen. Met deze resultaten en conclusies én de uitslag van de sonderingsronde werkt de regiegroep een plan uit. In het voorjaar van 2019 geven ze bestuurders de gelegenheid op dit plan te reageren. In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Basisschoolleerlingen beleven water

30 november 2018

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Voor de Waterketen werken we met het lespakket Ons water in jouw klas om kinderen bewust te maken van water. De gemeenten Loppersum, Westerwolde en Aa en Hunze zijn recentelijk gestart met dit lespakket op de basisscholen.

Kennis in beweging

29 november 2018

Om de kwetsbaarheid van organisaties te verlagen, moeten we eerst de mogelijke kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarvoor gebruikten we de tool Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken - Rioleringskennis in beweging - van RIONED.

31 oktober om 15:10
Overheden uit Groningen en het noorden van Drenthe werken samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe. Vanmiddag… https://t.co/DWQpFu0RBR