Van black box naar transparantie

08 oktober 2019

De K van kosten besparen is nog steeds belangrijk in onze Waterketen. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een Uniform rioolexploitatiemodel (UnieX) te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Data is het kloppend hart - Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

08 oktober 2019

Overheden zoeken elkaar steeds vaker op. Bij wateroverlast, duurzaamheid, leegstand, zorg en wonen heb je elkaar nodig. Het delen van data versnelt de aanpak van deze maatschappelijke opgaven. Het GKG komt hierin tegemoet en verbindt op die manier vraag en aanbod.

Meten en monitoren en standaardisatie

08 oktober 2019

“Met elkaar afspreken: zo doen we het! Investeren in zaken die voor de langere termijn wat opleveren, in plaats van ad hoc achter alles aanlopen.” Aan het woord is Robert van der Galiën, beheerder riolering in de gemeente Noordenveld. Met die woorden wil Robert duidelijk maken dat hij een groot voorstander is van het standaardiseren van de meetgegevens en communicatie met installaties voor het project Meten en Monitoren. Zodat rioleringsgegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier, per gemeente, in de centrale database bij Hunze en Aa’s komen.

Alles draait om data

08 oktober 2019

Big data, open data, data updaten, dataportaal, digitale informatie. Alles draait om data. Maar hoe zorg je er nu voor dat al die data duidelijk is voor iedereen? Belangrijk bij al deze data is dat alle organisaties dezelfde taal spreken. Die duidelijkheid is ook belangrijk bij de Regionale WaterKetenKaart.

Masterclasses voor waterprofessionals

08 oktober 2019

Binnen de waterketen willen we de k van kennis op peil houden. Daarbij is het belangrijk dat de waterprofessionals die kennis in het dagelijkse werk kunnen toepassen. Speciaal voor hun organiseren we daarom twee masterclasses:

1. Financiën en
2. Wet- en regelgeving

Waterprofessionals praten bij

08 oktober 2019

Op 26 september hebben we onze waterprofessionals bijgepraat over de verlenging van ons akkoord Ons water centraal. Na deze introductie hebben ze plaats genomen aan tafels in hun nieuwe clusters. Daar kregen ze de gelegenheid vragen te bedenken die ze later plenair voorlegden aan een forum.
Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.
Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Ongebruikte medicijnen terugdringen in oppervlaktewater

08 oktober 2019

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, deels door de vergrijzing. Een klein deel daarvan verdwijnt rechtstreeks via de gootsteen en de wc in het riool. Dat zijn ongebruikte medicijnen die inwoners op die manier wegspoelen. Met het project Bronaanpak restmedicijnen in oppervlaktewater met de naam Medischoon, willen we bereiken dat onze inwoners hun ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek of een speciaal inleverpunt.

In de media

01 oktober 2019

Afkoppelen, kansen en risico’s met anders omgaan met hemelwater in de stad.
De kwaliteit van bronnen voor drinkwater staan steeds meer onder druk. En schoon water uit de kraan kost steeds meer. Lees het in bijgaande links.

Ons water in jouw klas

17 juni 2019

Hoe staat het met Ons water in jouw klas? Het educatieproject omarmd door onze Waterketen en wat zich richt op bewustwording over watergebruik. Steeds meer basisscholen in ons gebied haken aan. Het programma is gestart in Drenthe en vervolgens rollen we het ook uit in Groningen.
Graag delen we de laatste stand van zaken.

Op de toekomst voorbereid

17 juni 2019

Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we zo weer op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking.

Ambassadeurs Meten en Monitoren

17 juni 2019

Om Meten en Monitoren goed weg te zetten in onze Waterketen is een begeleidingsgroep gestart. De deelnemers treden op als ambassadeur voor de gemeentes en de clusters. De leden zijn enthousiast en kunnen aantonen wat we doen, waar we mee bezig zijn en hebben inzicht in het werk wat gedaan moet worden. Het doel van de begeleidingsgroep is vooral gericht op richting bepalen, verwachtingen managen en kennis overbrengen.

Van de regiegroep

17 juni 2019

Hieronder een samenvatting van de notulen van de regiegroep op 21 maart. Zo leest u zoal dat we op koers liggen met Ons Water Centraal en over een voorstel over instroom nieuwe medewerkers.

 

Stadspark draagt bij aan klimaatbestendige stad

17 juni 2019

Op bezoek bij Anne Helbig, voorzitter van het cluster Waterpas in de gemeente Groningen. In het mooie gebouw aan de Duinkerkenstraat vertelt Anne over aanpassingen in de wijk Grunobuurt in stad. Het mooie aan dit project is dat klimaatadaptatie is verweven met taken uit de waterketen. De Grunobuurt is nu voorbereid op de klimaatwijzigingen die voorspellen dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien.

In de Media

06 juni 2019

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol. Lees het in Binnenlands Bestuur. Verder wordt de waterketen voor iedereen.

Mijlpaal vieren

29 mei 2019

Op 16 mei vierden we een belangrijke mijlpaal. Voor de hele regio zijn namelijk alle waterkaarten gereed. Dat was wel een feestje waard. Daar hieven we het glas op en we benadrukten het samenwerken met een teambuildingsdag in Roderesch. Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.

Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Op de toekomst voorbereid

01 december 2018

Op de bestuurlijke bijeenkomst van 1 november hebben bestuurders met elkaar gesproken over de toekomst van de Waterketen. Met deze resultaten en conclusies én de uitslag van de sonderingsronde werkt de regiegroep een plan uit. In het voorjaar van 2019 geven ze bestuurders de gelegenheid op dit plan te reageren. In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Basisschoolleerlingen beleven water

30 november 2018

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Voor de Waterketen werken we met het lespakket Ons water in jouw klas om kinderen bewust te maken van water. De gemeenten Loppersum, Westerwolde en Aa en Hunze zijn recentelijk gestart met dit lespakket op de basisscholen.

Kennis in beweging

29 november 2018

Om de kwetsbaarheid van organisaties te verlagen, moeten we eerst de mogelijke kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarvoor gebruikten we de tool Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken - Rioleringskennis in beweging - van RIONED.

Samen maken we het verschil

28 november 2018

Kennis stroomt weg en opgaves nemen toe in de Waterketen. Op 11 oktober hebben waterprofessionals daarom tijdens een werkconferentie acties met elkaar afgesproken om kennis te verhogen. Voorafgaand aan deze werkconferentie hebben vijftig professionals deelgenomen aan de kennisscan van RIONED en de workshop competenties gevolgd.

Flexibel en toekomstgericht

27 november 2018

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de gemeenten en waterschappen brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt