Duurzaamheidsdoelen zoals energiebesparing en circulaire economie zijn kader stellend voor maatregelen en projecten. In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we gezamenlijk uit. 

Het rapport Ons Water centraal beschrijft het plan voor deze samenwerking.

Belangrijk in de waterketen is dat we onze inwoners centraal zetten. Daar doen we het voornamelijk voor.

De waterketen heeft de volgende doelen

 1. Kosten besparen door investeringen op elkaar af te stemmen en taken gezamenlijk uit te voeren.
 2. Kwetsbaarheid verminderen door de uitvoering van taken beter te borgen.
 3. Kwaliteit verbeteren door beter gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.
 4. Implementatie klimaatadaptie en Omgevingswet

Duurzaam werken is de rode draad bij deze doelen.

Wie doen mee in de waterketen?

 • 14 gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe;
 • 2 waterschappen: Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest;
 • 2 waterbedrijven: Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen.

 waterketenschema

De waterketen beeldt de kringloop van ons water uit:

 • het oppompen van grond- of oppervlaktewater.
 • het zuiveren en distribueren van drinkwater.
 • de riolering en rioolwaterzuivering.
 • de lozing ervan op het oppervlaktewater.

Dezelfde Waterketen verbeeldt ook onze samenwerking. Zoals in de afbeelding te zien, zijn er drie organisaties bij onze waterketen betrokken. Door in deze kringloop de samenwerking op te zoeken besparen we op kosten, verkleinen we de kwetsbaarheid en vergroten we de kwaliteit. En dat alles op een duurzame manier. Klimaatadaptieve maatregelen maken sinds 2021 ook deel uit van deze waterketen.

Drinkwater

Het drinkwaterbedrijf maakt drinkwater uit grondwater of oppervlaktewater en brengt het via waterleidingen naar woningen, bedrijven en instellingen. Slechts een klein deel van het drinkwater drinken we op. Het grootste deel van ons drinkwater verlaat de woningen en bedrijven als afvalwater.

Riolering

Afvalwater is slecht voor de gezondheid en het milieu. Daarom is voor het afvoeren van afvalwater een netwerk van gesloten riolen aangelegd. Het riool is de schakel tussen huizen, bedrijven en de waterzuiveringsinstallatie. Het grootste deel van het afvalwater stroomt vanzelf weg doordat het riool van hoog (huis) naar laag (gemaal) is aangelegd. We noemen dit het vrijverval riool. Met gemalen pompen we het afvalwater verder. Op veel plaatsen wordt daarbij gebruik gemaakt van persleidingen, waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt. De gemeente verzorgt het onderhoud en de aanleg van het rioolstelsel. Het waterschap beheert de grote transportriolen naar de waterzuivering.

Waterzuivering

Vroeger werd afvalwater ongezuiverd geloosd in sloten, rivieren en de zee. Tegenwoordig wordt al ons afvalwater grondig gezuiverd. Hiervoor beschikken de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest over rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). In grote bassins bezinken de vaste delen en eten bacteriën de meeste organische stoffen op. Na de zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater.

Regenwater

Regenwater in stedelijk gebied geeft overlast als we het niet afvoeren. In het verleden voerden we het regenwater daarom af via het riool voor afvalwater. Een nadeel is dat de waterzuivering bij zware buien dan heel veel water tegelijk moet verwerken, waardoor er ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater kan komen. In de afgelopen 25 jaar zijn er daarom bij nieuwbouwwijken aparte hemelwaterriolen aangelegd die het regenwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater afvoeren. In bestaande wijken wordt hard gewerkt aan het afkoppelen van het regenwater door het gebruik van regentonnen en directe infiltratie in de bodem. Het hemelwaterriool wordt aangelegd en onderhouden door de gemeente.

Privacy Policy

De waterketen wordt gefaciliteerd door de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG).
Wij conformeren ons daarom aan het privacybeleid en de AVG verplichtingen van de VGG. Via deze link leest u het Privacybeleid van de VGG.