02 mei 2023

Om de kwetsbaarheid in onze waterketen te verlagen krijgt dit extra aandacht door een zelfstandige entiteit op te zetten. Met die zelfstandige entiteit willen we de volgende doelen bereiken:

02 mei 2023

Duurzaamheid in relatie tot de klimaatproblematiek, de Regionale Energie Strategie en de beschikbare zoetwatervoorraad is steeds belangrijker en vraagt om meer aandacht, circulair denken en sturing.

08 juni 2016

Van Zoutkamp tot Ter Apel en van Delfzijl tot Assen. Alle water- en rioleringsgegevens van de gemeenten en waterschappen op één actuele kaart. Dát is De Regionale WaterKetenkaart voor de regio Groningen Noord-Drenthe.

09 juni 2016

In 2015 is een pilot uitgevoerd in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Zuidhorn. Het vertrekpunt was kostenbesparing en kennisvermeerdering door meer risico te lopen en rioolbuizen langer te laten meegaan.

09 juni 2016

Zevenentwintig gemeenten hebben hun eigen financieel beheer op het riool. Ook wel rioolexploitatie genoemd. Om het riool goed te beheren heb je inzicht in afschrijvingstermijnen, rentepercentages, eigen benamingen en het wel/niet toerekenen van kosten aan de riolering nodig.

09 juni 2016

Met Meten en Monitoren bekijken we het afvalwatersysteem als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd.

08 juni 2016

Buizen, putten, overstorten, bergbezinkbassins, pompen, gemalen, transportleidingen en drukleidingen. Al deze middelen hebben we nodig om de waterketen draaiende te houden. Ze dienen goed te werken, de veiligheid van onze inwoners te garanderen en dat allemaal tegen de laagst maatschappelijke kosten.