07 maart 2023
jan-drent-2.jpeg

Als Regionale Management Groep (RMG) zijn wij nu opdrachtgever voor twee projecten: Duurzaamheid en Kwetsbaarheid.

We zijn dan als RMG de ambtelijke opdrachtnemer van de bestuurlijke organisatie van de stuurgroep. De twee genoemde projecten zijn bestemd als belangrijkste en zijn gelinkt aan ons waterakkoord. In 2022 zijn deze twee projecten vastgesteld door de stuurgroep, we zijn nu hard bezig om alles vorm te geven. Voor de zomer van 2023 leggen we onze projectvoorstellen voor aan de stuurgroep ter besluitvorming.

Kwetsbaarheid

De RMG wil een projectgroep voor kwetsbaarheid formeren waarin we nader onderzoeken hoe we personeel kunnen werven en opleiden. Het opleiden zullen we zelf moeten organiseren in samenspraak met opleiders zoals hogescholen en mbo-opleidingen. Daarnaast zijn er ook kansen om hierin met profit-bedrijven nauwer samen te werken.
Daarnaast gaat de RMG bekijken welke organisatievorm past bij de bestaande projecten Meten & Monitoren, Gegevensbeheer en de WaterKetenkaart. De waterketen zelf heeft namelijk geen eigen organisatievorm, het is geen identiteit waar je personeel in dienst kunt nemen. Deze projecten die binnen de waterketen zijn opgezet willen we verder professionaliseren om de continuïteit hiervan te waarborgen.

Duurzaamheid

Voor het project Duurzaamheid wil de RMG een projectgroep formeren waarin we concrete voorstellen voorbereiden om duurzaamheid te versterken in projecten en beleid. Vanuit deze projectgroep gaan we op zoek naar gezamenlijke thema’s waarbij de waterketensamenwerking een meerwaarde kan vervullen bij de aanpak.
Stappenplan:
- We delen de beleidsdocumenten op het vlak van duurzaamheid;
- We doen een analyse op verschillen en overeenkomsten;
- Samen formuleren we heldere duurzaamheidsdoelen/maatregelen waaraan we binnen de waterketensamenwerking uitvoering gaan geven.

Als laatste wil ik melden dat we weer mooi op orde zijn met de ambtelijke ondersteuning, met communicatie, het regisseurschap en het voorzitterschap van het CCO. Ik zie dat het weer stroomt en heb het volste vertrouwen in de uitwerking van de waterketen.

Jan Drent
Voorzitter RMG