12 december 2019

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een fotocarrousel van de ambtelijke bijeenkomst op 26 september. In deze nieuwsbrief geven we u een indruk van de vragen die onze waterprofs toen stelden over ons verlengde akkoord Ons water centraal. De antwoorden werden gegeven door een afvaardiging van de regiegroep. De vragen met de antwoorden geven een mooie doorkijk naar 2020. Het geheel leverde een nuttige en levendige middag op.

Vragen en antwoorden

 1. Waarom de clustercoördinatoren pas werven na 31-10-2019? De werving wilden we starten na de bestuurlijke handtekening op 31-10. Gelijk beginnen is beter, dit bespreken we tijdens de regiegroep vergadering van 10-10 waar we ook de profielschets gaan vaststellen.
 2. Het waterteam is niet altijd vanuit alle organisaties bezet, hoe gaan we hier mee om? Hierin zelf de regie nemen als waterteam, zoek de organisaties op waar dit speelt en anders opschalen naar management en desnoods bestuur.
 3. Kwetsbaarheid personeel is een issue, we krijgen het werk niet weggezet. Kwetsbaarheidsvermindering krijgt prioriteit na 01-01-2020, onvoldoende personeel is primair een vraagstuk voor het management. Aan het regionaal managementoverleg wordt gevraagd dit onderwerp op te pakken. Management is ook afhankelijk van bijvoorbeeld beschikbare middelen. Wanneer hier blokkades in zijn moet aan het bestuur gevraagd worden om ambities bij te stellen of meer middelen voor personeel beschikbaar te stellen.
 4. De werving van de managers, hoe verloopt dit en hoe gaat het met tussentijdse wisselingen? De clusters regelen dit in principe zelf. Eén manager uit het betreffende cluster vertegenwoordigt de andere managers van het cluster in het waterteam én in het regionaal managementoverleg. De waterschappen en de waterbedrijven leveren zelf een vertegenwoordiger in het regionaal managementoverleg. De managers zijn zelf verantwoordelijk hoe ze de vertegenwoordiging invullen in het cluster. De bemensing vanaf 01-01-2020 en tussentijdse wisselingen zijn inderdaad aandachtspunten, we bespreken dit in de regiegroep.
 5. We hebben een regionaal akkoord maar maken we net als in 2014 ook clusterakkoorden? We hebben daar geen specifieke afspraken over gemaakt. De clusters zijn vrij om dit wel of niet te doen. Wel is het belangrijk om een werkprogramma te maken dat je met het management en bestuur afstemt en vastlegt. Dat kan ook een herijking of actualisatie van het huidige clusterakkoord zijn.
 6. Hoe verloopt de communicatie tussen de clusters? Het clustercoördinatorenoverleg is daarvoor dé plek, dit is het kruispunt en centrum waar alles samenkomt tussen de clusters.
 7. Is de samenstelling van het waterteam wel goed, bijvoorbeeld bij klimaatadaptatie? Hierin neem je zelf als waterteam de regie. Maak de eigen opgave niet te groot, het plan heet dan ook Ons Water Centraal, we richten ons dus primair op de waterissues. Betrek ook anderen bij het waterteam, ga een programma maken waarin de andere elementen (en je rol daarin) terugkomen.
 8. Hoe gaat het met de kostenbesparing? Dat was inderdaad in de huidige periode een belangrijk speerpunt, maar in de nieuwe periode ligt het accent meer op het beheersen van de kosten. We beseffen dat de kosten ook voor de baten gaan. Soms moet je investeren om later de inleg terug te verdienen en moet je ook accepteren dat bepaalde opgaven gewoon geld kosten, zoals aanpassingen als gevolg van de klimaatveranderingen.
 9. In 2021 is het cluster Eemsdelta nog maar één gemeente, werkt dat wel? We hebben hier nu voor gekozen omdat de huidige drie gemeenten nog volop bezig zijn met de herindeling. Aanhaken bij een ander cluster per 1 januari is dan niet handig. Na de vorming van de gemeente Eemsdelta in 2021 gaan we kijken of dit zo blijft.
 10. Is deelname aan alle projecten verplicht? Anders dan in 2015 hebben we nu aangegeven dat deelname aan projecten op vrijwillige basis gaat. In sommige gevallen hebben een aantal gemeenten aangegeven dat hun eigen autonomie in de keuze voor deelname voor gaat.
 11. De inbreng en deelname van het waterbedrijf is beperkt in het waterteam en in projecten. Hoe zit dat? Waterbedrijven doen mee wanneer het wederzijds meerwaarde heeft, dat geldt voor projecten en deelname aan het waterteam. De waterbedrijven zijn gevraagd en ongevraagd deelnemer en ook agendalid van het waterteam.
 12. Het schortte weleens aan de communicatie van ‘boven naar beneden en tussen clusters’, wordt dat beter? Het nieuwe model voorziet in korte lijnen tussen het clustercoördinatorenoverleg en de waterteams. Er zijn ook instrumentele communicatie uitingen opgenomen: nieuwsbrieven en ambtelijke bijeenkomsten. Maar ook: ga zelf halen en brengen, communicatie moet ook een actief element zijn van beide partijen.
 13. Kwetsbaarheid is een probleem in Het Hogeland, in Westerkwartier veel minder, we verwachten problemen. Zie ook het antwoord bij vraag 3, is primair een managementvraagstuk. Wel geldt dat het bestuur zich op 31-10 verbindt aan dit akkoord. Dat houdt ook in dat ze middelen en personeel beschikbaar moeten stellen of de afspraak moeten herijken. Maak ook de keuze waar je dit probleem adresseert. Van belang is dat samenwerken met anderen in de waterketen niet iets is wat je erbij doet maar gewoon onderdeel van je eigen werk is.
 14. Waarom zijn de provincies geen deelnemer? Hier hebben we bewust voor gekozen, gemeenten, waterschappen en waterbedrijven vormen de waterketen. Op onderdelen en thema’s zoeken we wel verbinding met de provincies.
 15. Voor instroom van nieuwe werknemers is er weinig aanbod, hoe lossen we dit op? We denken eraan om samen wervingscampagnes op te zetten en bij scholen ons vak en de organisaties te promoten. Ook denken we om een stagegarantie of zelfs een baangarantie te geven. Dit is een belangrijk speerpunt in 2020.

Slotwoord Mario Post vanuit het forum:
“We hadden en hebben een stevige opgave, het in stand houden en garanderen van de (drink)watervoorziening. De jeugd hebben we met ons educatieproject Ons water in jouw klas hier ook bewust van gemaakt. Er zijn ook andere thema’s en samenwerkingen waar we als waterketen een stevige bijdrage aan gaan verlenen: klimaatadaptatie en energietransitie. Kortom, we hebben een mooie taak om in onze regio de watervraag te beantwoorden.”