07 mei 2020
Subsidie Deltaprogramma Zoetwater

De laatste zes jaar werken we landelijk en regionaal aan de zoetwatervoorziening. Dit vindt plaats onder de paraplu van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ). We voeren dit regionaal uit in zoetwaterregio’s, voor Noord-Nederland is dat de IJsselmeerregio. Op dit moment werken we aan een maatregelenprogramma voor de tweede fase. Het Rijk stelt hiervoor een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds voor heel Nederland. Een van de onderdelen voor de IJsselmeerregio is het programma noordelijke zandgronden. Doel is optimalisatie van het watersysteem en waterbeheer om te komen tot een klimaat robuust watersysteem.

We onderscheiden drie categorieën van maatregelen:

  • Aanvullen van de grondwatervoorraad
  • Afstemmen grondgebruik op water vasthouden
  • Waterverbruik verminderen

Regenwater vasthouden

Het cluster Kop van Drenthe van onze waterketen valt binnen het gebied van de noordelijke zandgronden IJsselmeergebied. We hebben samen de handschoen opgepakt om te kijken welke aan water gerelateerde investeringsprogramma’s hiervoor in aanmerking komen. We hebben projecten verzamelt uit de Gemeentelijke Water en Rioleringsplannen (GWRP’s): regenwater vasthouden door infiltratie, bergingsvijvers, kratten, wadi’s etc. Daarvan hebben we vervolgens de kosten geraamd. Daarbij hebben we met de provincie Drenthe een aanpak besproken om te komen tot een eenduidige aanvraag.

Resultaat subsidie

Dat heeft ertoe geleid dat we in totaal voor 73 miljoen euro aan projecten hebben ingediend. Nederland breed is de aanvraag voor subsidie vanuit het Deltafonds overtekend. In overleg met de zandgronden in Oost en Zuid-Nederland, hebben we voor het IJsselmeergebied een bod van 60 miljoen met een subsidieclaim van 15 miljoen ingediend. Dat betekent dat we een selectie moeten maken in de projecten die we uiteindelijk gaan aanbieden.

Inmiddels er ook een impulsregeling van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie door het Rijk vastgesteld, die per 1 januari 2021 van kracht is. De samenwerkingsregio’s krijgen hierin een belangrijke rol bij de aanvraag. Deze regeling biedt mogelijk perspectief voor de afgevallen projecten van het Deltaprogramma Zoetwater.

Vervolg

In september stellen we het bod definitief op en leggen het ter besluitvorming voor aan RBO Rijn-Noord. Daarna wordt het bod via het RBO aan de Deltacommissaris aangeboden. Wordt vervolgd.

Eric Lanooy

Beleidsadviseur gemeente Assen

Clustercoördinator De Kop van Drenthe