14 maart 2021

Een gesprek over samenwerken aan het klimaat met Dennis de Vogel van Noorderzijlvest en Joost Gierman van gemeente Westerwolde. Beide clustercoördinatoren van onze waterketen.

De trein rijdend houden

Samenwerking in de waterketen, samenwerking met andere organisaties, samenwerking binnen je eigen organisatie en samenwerking met stakeholders zoals onze inwoners. Dennis trapt af: “Hoe kun je elkaar helpen? We zijn eigenlijk net begonnen met zoeken. Er zijn al wel kleine projectjes en veel initiatieven met maatregelen om de ruimtelijke omgeving mooier te maken. We zijn in de waterketen in ieder geval verbonden door het watersysteem en de waterzuivering.” Joost vult aan: “We zitten in een rijdende trein en klimaatadaptatie is daaraan toegevoegd. We moeten met elkaar zoeken hoe we die trein rijdend houden. We leren van elkaar en geven tips wat wel en wat niet werkt. Anders bestaat de kans dat we dezelfde fouten maken. Zo hebben Oldambt en Westerwolde een afkoppelsubsidie ingesteld die we aangereikt kregen van een andere gemeente. De raad en inwoners zijn hierover positief en in januari waren er al 70 aanvragen binnen. Inwoners zijn enthousiast maar hoe nu verder. Er is heel veel informatie beschikbaar op internet, maar als techneut lees je het heel anders dan als een leek, deze zien vaak door de bomen het bos niet meer. Belangrijk is je af te vragen, hoe haal je dat eruit wat voor je werkt.”

Werken aan verwachtingsmanagement

Joost vervolgt: “Daarnaast is het klimaat breder dan het riool en water. Het is best wel lastig om collega’s van andere kennisgebieden erbij te betrekken. En iedereen denkt bij klimaatadaptatie aan die hevige bui. Maar er is natuurlijk meer, denk alleen al aan hittestress. Er is een groep die voorwaarts wil en anderen die nog moeten aanhaken. Hoe doe je dat?” Dennis vult aan: “Je zou richtlijnen mee moeten geven aan projectleiders. Richtlijnen voor verkoeling zoals schaduwplekken en waterpartijen. Maar waar moeten die dan aan voldoen? Die kennis is nog onvoldoende aanwezig. We doen nu de inzichten op in het proces en brengen het dan in kaart. Ook plekken in het gebied die steeds natter worden. Wat ga je daaraan doen? In ieder geval houden wij gesprekken met stakeholders, we moeten werken aan verwachtingsmanagement. Een voorbeeld is het Paterswoldsemeer. Daar moet de waterkwaliteit verbeterd worden volgens de Kaderrichtlijn Water. Door maatregelen hiervoor dreigt het meer in een moeras te veranderen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar het is wel nodig alternatieve maatregelen te verzinnen. Tijdens een bijeenkomst vorig jaar met omwonenden en de recreatiesector kwamen er allerlei suggesties uit de zaal. Het waterschap gaat samen met betrokkenen kijken naar alternatieven tegen moerasvorming in het meer: Samen aan het werk.”

Denken vanuit de samenwerking

“Een andere opgave is het voorkomen van versnippering”, vervolgt Joost. “We werken met de grote thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid nog flink langs elkaar heen. Hoe zorgen we ervoor dat die initiatieven op elkaar aansluiten en elkaar versterken? Dat is een opgave voor de overheden, de waterketen kan daar een rol in spelen. Hoe bekend zijn we buiten ons clubje? Ik vraag me dat echt af.” “We moeten eilandjes opheffen”, vult Dennis aan. “Alles sluit aan op de nieuwe Omgevingswet, daarin moeten we met elkaar het gesprek voeren. Regulier om tafel om gedeelde, maar ook tegenstrijdige belangen te stroomlijnen. We moeten in gesprek blijven over onze visie en doelen. Met elkaar praten over de toekomst en hoe je daar komt.” Joost vult aan: “Daarnaast denken we nog teveel vanuit de techniek, we moeten meer gaan denken vanuit de samenwerking: focussen op bovenliggend abstractieniveau. We vallen te vaak terug op de praktijk.”