08 oktober 2019

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, deels door de vergrijzing. Een klein deel daarvan verdwijnt rechtstreeks via de gootsteen en de wc in het riool. Dat zijn ongebruikte medicijnen die inwoners op die manier wegspoelen. Met het project Bronaanpak restmedicijnen in oppervlaktewater met de naam Medischoon, willen we bereiken dat onze inwoners hun ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek of een speciaal inleverpunt.

Stimuleringsbijdrage
Carli Aulich van Noorderzijlvest trekt dit project, samen met de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen, WMD, waterschap Hunze en Aa’s en de waterregisseur. Het project gaat in alle gemeenten van onze waterketen draaien. De werkgroep wil gebruik maken van de expertise van European Water Stewardship, die ervaring met een vergelijkbaar project in Friesland heeft. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt ruim € 40.000,00 bij in dit samenwerkingsprogramma.

Gefaseerde aanpak
“Het plan heeft een gefaseerde uitwerking”, begint Carli haar toelichting. “Zodat we de uitkomsten van de voorafgaande fase meenemen in de uitwerking van de volgende fase.
We gaan eerst inventariseren hoe het inzamelen en verwerken van ongebruikte medicijnen nu gebeurt. Daarna is het doel om de status in alle gemeenten op goed te krijgen, als dat nodig mag blijken. Dat betekent dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over inzameling en verwerking tussen gemeente, apotheek en afvalverwerker. In de laatste fase starten we een publiekscampagne om onze inwoners bewust te maken van de effecten van medicijnen in oppervlaktewater en dat ze vervolgens hun ongebruikte medicijnen inleveren.”

Gevolgen voor het waterleven
“De kwaliteit van het waterleven staat onder druk. Wetenschappelijk onderzoek laat verschillende effecten zien. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, anticonceptiemiddelen tot geslachtsverandering bij vissen leiden en antipsychotica het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen beïnvloeden.”

Wat er niet inkomt hoeven we er niet uit te halen
In het gesprek met Carli blijkt dat ze erg betrokken is bij het project. “De gemeenten zijn aan zet bij de inzameling van ongebruikte medicijnen en de waterschappen voor de zuivering. Als er te veel medicijnresten in het oppervlaktewater en later in het grondwater komen, heeft dit weer gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Kortom, we hebben er allemaal baat bij. En ik ben een voorstander van de bronaanpak. Om het project te laten slagen gaan we langs bij onze organisaties om te kijken wat we samen kunnen doen. Het is interessant om met verschillende bedrijven één boodschap naar buiten te brengen. Want wat er niet inkomt, hoeft er niet uitgehaald te worden”, besluit Carli haar verhaal.