20 juni 2018

Twee keer per jaar komen we met alle betrokken medewerkers van de waterketen bij elkaar. 26 april was het weer zover. De middag stond vooral in het teken van halen.

Met ruim dertig betrokken aanwezigen waren we te gast bij Noorderzijlvest. Mario Post van de regiegroep was dagvoorzitter. Achtereenvolgens kregen we de laatste stand van zaken te horen over:
• Uniform Exploitatiemodel (Uniex) door Diane Krijt
• Gegevensbeheer door Dries Jansma
• Meten en Monitoren (MM) door Kees van Nes
• Regionale ontwikkelingen door Peter Groen
Na de pauze kwamen de onderwerpen, behalve Gegevensbeheer, weer terug aan bespreektafels. Het was de bedoeling dat we daar gingen halen.

Hieronder een samenvatting van de uitkomsten van de bespreektafels.

Bespreektafel Uniex

• De Uniex modellen zijn een goede basis bij herindelingen, belangrijk is wel om de modellen actueel te houden.
• Personele kwetsbaarheid blijft een punt van aandacht en niet alleen bij gemeenten.
• Onderling gaan benchmarken, de benchmark van de waterschappen mogelijk als uitganspunt nemen.
• Uniex is basis voor goed assetmanagement.
• Resultaten als leermomenten zien, wat kan beter en een top drie formuleren.
• De onderbouwing van kosten is erg belangrijk, hoe zijn cijfers tot stand gekomen en wat is de status. Inzicht geven in grote verschillen.
• Wat wordt toegerekend aan de rioolheffing en voor welk percentage. Denk aan baggerkosten, slootonderhoud en veegkosten, kunnen we hier regionaal meer uniformiteit in aanbieden?
• Welk aandeel in de rioolheffing zijn personeelskosten?
• Welke financieringsmethodieken worden gebruikt, met welke afschrijvingstermijnen. Dit in beeld brengen. Belangrijk om een beeld te hebben van de verschillende strategieën.
• Is een ideaalcomplex op termijn haalbaar bij gemeenten?

Bespreektafel Meten en Monitoren

De projectleider bracht ideeën over de communicatie van het project in.
Uitkomst: een technische klankbordgroep instellen met inhoudsdeskundigen die ervaring en kennis hebben met MM systemen.
Het project is redelijk rechttoe rechtaan, ingrijpende beslissingen verwacht men niet. Mocht dat wel het geval zijn, dan toetsen we die bij de clustercoördinatoren. Die melden het vervolgens terug in hun cluster.

Bespreektafel open onderwerpen

Een selectie:
• Hoe blijven we op de hoogte van regionale beslissingen?
• Men wil meer duidelijkheid over de rollen van waterschappen èn de waterketen over klimaatadaptatie.
• Elkaar meer opzoeken. Een voorbeeld uit de kop van Drenthe is om tweewekelijks, met het hele waterteam, op één locatie samen te werken.
• Naast de twee algemene bijeenkomsten heeft men behoefte aan themabijeenkomsten.
• Waarom is de waterkaart straks ook voor burgers? Deze is toch met name voor professionals?
• Aandacht voor het opslokken van tijd door gemeentelijke herindelingen.
• Na de herindeling blijft de samenwerking nodig in de waterketen.

Conclusies en slotwoord van Mario Post

Duidelijk is dat we de besluiten van de regiegroep beter moeten communiceren naar de achterban. Mario zegt toe dat dit op de agenda van de regiegroep komt.
Hij refereert ook nog aan de bijeenkomst van vorig jaar: wees een OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig), gebruik LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) en NIVEA (niet invullen voor een ander).
Als laatste refereert hij aan een landelijke enquête over de waterketensamenwerking, waarin een van de conclusies was dat het beste niveau van samenwerken die van onze regio is. Dat blijkt ook wel uit deze middag!
De volgende bijeenkomst is donderdag 27 september.

Klik hier voor een foto-impressie.