20 juni 2018

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019.

Een substantieel gebied van onze waterketen. De vraag rijst dan al snel: wat is de invloed van die herindelingen op de waterketen? Om daar meer over te weten een gesprek met Peter Sijbolts. Peter is in Bedum beleidsmedewerker Water & Riolering en heeft een regisseursrol als verbinder. Voor de waterketen is hij clustercoördinator van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). Deze gemeenten vormen op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland. “We zitten nu midden in de herindeling. We gaan straks met zelforganiserende teams werken. Die teams moeten onderling meer gaan overleggen, het is de bedoeling dat ze verbinding met elkaar maken. Dat geldt dus ook voor het waterteam en dat zie ik als winst voor de waterketen.”

Onderwerpen steviger inzetten

“Hebben de waterteamleden nu nog een autonome werkplek binnen hun gemeente, volgend jaar zijn ze collega’s”, vervolgt Peter zijn verhaal. “Dat betekent een andere cultuur en een andere werkwijze. Het positieve van de herindeling is dat we onderwerpen steviger kunnen inzetten. Nu ga je na een waterteamoverleg terug naar je eigen organisatie. Daar leidt de waan van de dag vaak af van de afspraken die je hebt gemaakt. In de nieuwe situatie ga je straks met je afgesproken taak bezig, je krijgt dan de mogelijkheid die beter en sneller op te pakken. Zonder afleiding van een andere cultuur en de waan van de dag.”

Herindeling is kans voor waterketen

"In de nieuwe organisatie krijgen de medewerkers meer specialistische taken. De cultuur verandert omdat alle medewerkers van de verschillende gemeenten uiteindelijk in één zelforganiserend team komen. Deze nieuwe teams gaan zelf met de onderwerpen aan de slag en gaan met elkaar een nieuw team bouwen. Dat heeft ook gevolgen voor het waterteam. Ik zie de herindeling als een uitdaging en een kans om binnen de waterketen zaken samen sneller op te pakken.”

We vinden elkaar

"Niks gaat vanzelf, je moet wel openstaan voor verandering. De verkenningsfase is voorbij, nu zoek je elkaar op. Je wisselt kennis uit en je legt contacten met elkaar. Het is vrij eenvoudig om in elkaars keuken te snuffelen. Op ambtelijk niveau vinden we elkaar zeker!"

Hoe straks verder in de regionale samenwerking

"In BMW voerden we van oudsher al veel samenwerking met de onderlinge afdelingen. Uiteindelijk sloot Eemsmond zich aan bij ons cluster in het waterteam. Dat gebruikte men indertijd als voorbeeld om in de waterketen met clusters te gaan werken. Samen met Noorderzijlvest hebben we als waterteam BMWE veel consensus en bekijken we zaken met dezelfde bril. We wachten niet als het ons te lang duurt, we willen door. Dat geeft veel positieve energie. Vanaf het begin hebben we het management en de raad meegenomen in het proces en we hebben hun ook enthousiast gekregen. Ze staan er achter dat het waterteam zelfstandig haar eigen weg volgt en dat wij onze taken in het cluster of met de regio samen invullen.
In 2019 zijn wij geen cluster meer maar gemeente Het Hogeland, die samen met het waterschap haar taken oppakt."