25 oktober 2021
20211025_1_61766789cc57f.jpeg

Hieronder leest u het resultaat van de heidag zoals die aan de stuurgroep en de Regionale Managementgroep (RMG) is gepresenteerd aan het eind van de dag.

Presentatie resultaat aan delegatie stuurgroep en Regionale Managementgroep

Menno Smit geeft een terugkoppeling. De energie van de clustercoördinatoren ebt weg. Te weinig betrokkenheid en actie. Behoefte om te concretiseren. Invulling van rollen en taken volgt op korte termijn, naar aanleiding van deze dag, gecombineerd met een excursie van Joost Gierman bij de Ruiten Aa. Er wordt een plan van aanpak gemaakt aan de hand van thema’s en hier hangen we een planning aan. Er wordt een zestal bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten dragen tevens bij aan kennisdeling.

In het kader van kwetsbaarheid wordt gekeken of we:

  • Mensen kunnen werven/opleiden
  • Mensen kunnen inzetten vanuit de ‘kaartenbak’
  • Meer (jonge) instroom kunnen genereren in de waterketen vanuit een extra impuls/opleidingsaanbod binnen het onderwijs
  • Regionaal opleiden en versterken, geen versnippering meer

Duurzaamheid: Inventariseren beschikbare informatie en producten/documenten binnen de eigen werkomgeving maar ook landelijk. Terugvertalen naar opgave op korte termijn die bijdraagt aan het langetermijndoel.

Monitoren is vanaf nu gericht op de eigen keten, in plaats van als verantwoording naar Den Haag.

Meten en Monitoren: vanuit projectorganisatie naar een beheerorganisatie. Te weinig kennis en capaciteit binnen gemeentes om vragen te beantwoorden. Vraag aan de stuurgroep is hoe we verder gaan met Meten en Monitoren. Hiervoor zijn eerder voorstellen gedaan aan de stuurgroep. Dit wordt opnieuw opgepakt.
Meten en Monitoren en Gegevensbeheer lopen tegen dezelfde dingen aan. Beide projecten hebben elkaar opgezocht om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken.

Regionale WaterKetenKaart: doel is om gegevens beschikbaar te maken voor burgers, bedrijven, professionals. In kleine samenstelling evalueren we het proces en wordt er een voorstel gemaakt voor het vervolg. In een eerder stadium is al afgesproken dat we niet overgaan tot automatische verlenging bij GKG.

Watertransitie: er is een inzage gegeven in de opgave van de waterketen de komende jaren. Het is wenselijk dat het waterbedrijf aanhaakt bij het clustercoördinatenoverleg. Hiervoor wordt iemand geworven.

Communicatie komt bij een volgende bijeenkomst terug.

De stuurgroep vindt het van belang dat men voldoende plezier heeft in het werk en onderschrijft het belang van het onderling bespreken van rollen, taken en communicatie. De stuurgroep nodigt het gezelschap uit om de stuurgroep in te zetten, uit te dagen en om voorstellen te doen. De RMG sluit zich hierbij aan.

Klimaatadaptatie: twee stuurgroepen naast elkaar, blijft ook zo. Daarmee is het extra van belang om elkaar in de lagen daaronder wel te vinden. De doorvertaling van de lange termijn naar het werk van vandaag is lastig, maar noodzakelijk. De stuurgroep ontvangt daarvoor graag voorstellen.

De stuurgroep waardeert de inzet die is gepleegd vandaag en wenst het gezelschap succes met het vervolg.

Bekijk hier de foto’s van die dag.