08 juli 2021
20210708_1_60e6a3735ed09.jpeg

Inleiding

In 2019 is het waterakkoord Groningen Noord-Drenthe verlengd tot 2025.

Hierbij is de structuur van de waterketen ingrijpend veranderd. Zo wilden bestuurders meer betrokken zijn bij de waterketen, en de clustercoördinatoren hebben aangegeven dat zij een prominentere rol (initiatief en besluitend) wilden vervullen.

De structuur van de waterketen is daarop aangepast:

  1. Er is een stuurgroep met bestuurders uit deelnemende organisaties.
  2. De rol van de clustercoördinatoren is aangepast.
  3. De regiegroep is veranderd in een adviesgroep, de Regionale Management Groep (RGM).

De taken en rollen zijn beschreven in het waterakkoord en moeten in de praktijk hun uiteindelijke vorm krijgen. Daarom is een tussentijdse evaluatie van de structuur onderdeel van het waterakkoord. In 2021 is er een vragenlijst uitgezet onder alle betrokkenen van de waterketen.

Werkwijze evaluatie

Een werkgroep uit de RGM, aangevuld met de voorzitters van de stuurgroep, het clustercoördinatenoverleg en de waterregisseur hebben voor deze evaluatie een voorstel gemaakt.

Dit voorstel gaat uit van een evaluatie in twee fasen:

  1. Schriftelijke enquête;
  2. Bespreking van de resultaten in en met de diverse gremia.

De enquête is opgesteld door een onderzoeker van de gemeente Westerkwartier. De structuur van de waterketen zoals vastgelegd in het waterakkoord 2020-2024 en de toelichtingen vormden hierbij de leidraad. De enquête is uitgezet onder alle deelnemende organisaties: waterschappen, waterbedrijven en gemeenten. Binnen elke organisatie is gevraagd aan een betrokken bestuurder, verantwoordelijk manager en een leidinggevende/uitvoerende op watergebied om de vragen te beantwoorden.

Reactie stuurgroep

De stuurgroep ziet in de uitkomsten geen aanleiding om de structuur te wijzigen, wel geeft het voldoende aanleiding om op onderdelen aan te scherpen.

De uitkomsten worden met de diverse gremia besproken.

Rollen en taken van eenieder in de waterketen moeten we explicieter maken en men dient hiernaar ook te handelen. De clustercoördinatoren hebben hiervoor een opdracht van de stuurgroep ontvangen.  In september zullen de clustercoördinatoren met een voorstel komen.

De waterregisseur krijgt van de stuurgroep een meer sturende rol, die meer recht doet aan de titel regisseur.

Om de achterban meer te betrekken bij de waterketen bekijken we op welke wijze we de communicatie (nu website en nieuwsbrief) kunnen uitbreiden.