Bij samenwerken betekent het altijd dat je moet inleveren op eigen gewoontes. Dat is niet altijd eenvoudig. Toch blijkt het op een aantal vlakken goed te lukken.

Opdeling in clusters

Het gebied Groningen en Noord-Drenthe is opgedeeld in kleinere gebieden, zogenaamde clusters.
De regio Groningen en Noord-Drenthe is verdeeld in vijf clusters. In elk cluster werken de buurgemeenten, waterschappen en het waterbedrijf met elkaar samen in de waterketen.
In elke cluster is een waterteam actief, dat wordt gecoördineerd door een clustercoördinator. Waarbij we de belangen van inwoners en bedrijven dienen.

waterketenkaart 2020 bijgesneden

Clustercoördinatorenoverleg

Dit is een vast team bestaande uit de vijf clustercoördinatoren, de waterregisseur, de communicatieadviseur en de notulist. Het clustercoördinatenoverleg geeft uitvoering aan de volgende drie hoofdzaken:
1 het uitvoeren van het programma aan regionale maatregelen zoals die staan beschreven in het waterakkoord Ons Water centraal.
2 de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de stuurgroep.
3 communicatie over het samenwerkingsverband.

Taak

 • Opstellen van projectplannen.
 • Opstellen concept agenda voor de stuurgroep.
 • Bepalen inzet van middelen.
 • Het monitoren van de kosten-, kwaliteits- en kwetsbaarheidsontwikkeling.
 • Het ontwikkelen van een nieuwe regionale werkwijze waarin de implementatie van de Omgevingswet, de klimaatadaptatie en energietransitie goed op elkaar zijn afgestemd. Metde focus op het delen van kennis en ervaringen en het stimuleren van achterblijvende clusters.
 • Analyseren van clusterprogramma’s met als doel gezamenlijk zaken op te pakken. Hiervoor wordt een activiteitenoverzicht van alle clusters gemaakt die als vast agendapunt aan de orde komt en actueel wordt gehouden.
 • Het organiseren van regionale themabijeenkomsten.
 • In het clustercoördinatenoverleg is communicatie een vast agendapunt om de regio (bestuurders, managers en waterprofessionals) te informeren over lopende en op te starten projecten. Het doel is de aandacht en het draagvlak in de regio blijvend te vergroten voor de waterketensamenwerking. Als middel wordt hiervoor onder andere de website en regelmatig uit te brengen nieuwsbrieven gebruikt.

Taken voor de voorzitter zijn:

 • Voorbereiden van de agenda clustercoördinatenoverleg samen met de waterregisseur.
 • Voorzitten clustercoördinatenoverleg.
 • Deelnemer stuurgroep.

Het clustercoördinatenoverleg wordt gevormd door:

 • Vijf clustercoördinatoren
 • De waterregisseur (secretaris)
 • De communicatieadviseur
 • Een notulist
 • Agendaleden zijn het Waterbedrijf Groningen en WMD.